Schwarze Pumpe gg. Buena Vista KC

SC Temple Bar gg. Machete Pflückt

Schwarze Pumpe gg. KC Seniorenstift I

Schwarze Pumpe gg. WETS

SC Temple Bar gg. Foosvolk Dortmund

Schwarze Pumpe gg. KC Kommune 53

SC Temple Bar gg. BSC Balladasdareyen Bochum

Schwarze Pumpe gg. Rollenlassen Abziehen

Schwarze Pumpe gg. KickerKingz

Schwarze Pumpe gg. TuS Kneipensport 07