Schwarze Pumpe gg. Buena Vista KC

Schwarze Pumpe gg. KC Seniorenstift I

SC Temple Bar gg. Machete Pflückt

Schwarze Pumpe gg. WETS

SC Temple Bar gg. Foosvolk Dortmund

Schwarze Pumpe gg. KC Kommune 53

SC Temple Bar gg. BSC Balladasdareyen Bochum

Schwarze Pumpe gg. Rollenlassen Abziehen

Schwarze Pumpe gg. Kicker Kingz

Schwarze Pumpe gg. TuS Kneipensport 07