KC Kommune 53 gg. BSC Balladasdareyen Bochum

KC Kommune 53 gg. Kicker Crew WAT

KC Kommune 53 gg. 17 Hinten

KC Kommune 53 gg. KC Seniorenstift I

KC Kommune 53 gg. G DATA Kickers

KC Kommune 53 gg. Team Shottiebaum

KC Kommune 53 gg. TuS Kneipensport 07

KC Kommune 53 gg. Foosvolk Dortmund

KC Kommune 53 gg. SC Temple Bar

KC Kommune 53 gg. KC Seniorenstift I