KC Seniorenstift II gg. BSC Balladasdareyen Bochum

KC Seniorenstift I gg. Team Shottiebaum

KC Seniorenstift III gg. KC Seniorenstift II

KC Seniorenstift II gg. SC Temple Bar

KC Seniorenstift I gg. Buena Vista KC

KC Seniorenstift III gg. Trinkhalle

KC Seniorenstift I gg. TuS Kneipensport 07

KC Seniorenstift II gg. Foosvolk Dortmund

KC Seniorenstift I gg. 17 Hinten

KC Seniorenstift III gg. SC Temple Bar